Inooster Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusunun,

Unvanı                                            : İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

                                                                                        (VKN: 4780919830)

Adresi                                             : İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4  Kat :17 Ataşehir / İSTANBUL

 

İletişim                                           : info@inooster.com

 

Açıklamalar                                 :

 

İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olarak sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK), 10. maddesi kapsamında düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” hükmü uyarınca

 

 1. Hangi kişisel verilerinizin işlenebileceği,
 2. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği,
 1. İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 2. KVKK 11. madde kapsamında mevcut haklarınız,

 

Konularında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.  İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her ne sebeple olursa olsun bizimle iletişim halinde olan diğer tüm ilgililerin kişisel verilerinin T.C Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinde, saklanmasında ve korunmasında gereken özeni göstermekteyiz. Aşağıda kişisel verilerinizin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, hangi kapsam ve şartlarda işlenebileceği ve saklanabileceği açıklanmaktadır.

Tanımlar                                        :

 

Kişisel veri                                    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

 

İlgili kişi                                         : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

Veri sorumlusu                           : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yollarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Kişisel verilerin işlenmesi    : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

 1. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
 • Kimliğinizde yer alan isim, soy-isim bilgileriniz,
 • İletişim bilgileriniz (e-posta, telefon, cep telefonu vb.),
 • Mesleğiniz, Unvanınız,
 • Şirketinizin adı ve çalışan sayınız,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz ve mesajlarınız,
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla yaptığınız işlemlere ilişkin kayıtlarınız.
 1. Kişisel verilerinizi toplamamızın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel bilgilerinizi içeren verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler doğrultusunda; İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile hukuki ilişkinizin kurulması sırasında ve hukuki ilişkinin devamı boyunca tarafınızdan, üçüncü kişilerden ve kamu kurum-kuruluşlarından olmak kaydıyla; web sitemiz, telefon, e-posta kanalları aracılığıyla yazılı, sözlü, fiziki veya elektronik olarak  aşağıda açıklanan amaçlar ve sebepler ile sınırlı olmak kaydı ile toplanmakta, işlenmekte ve durumun gerekliliğine göre, ilgili Kanunun 8. ve 9. Maddesinde öngörülen şartlar uyarınca gerekli her türlü tedbir alınarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, personelimize, alt yüklenicilerimize, görevlendirdiğimiz 3. Kişilere ve 3. Kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

Aşağıda sayılan hallerin varlığıyla sınırlı olarak, 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verileriniz işlenmekte ve gerektiğinde aktarılmaktadır.

 

 • Verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Açık rızanızın bulunması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla hukuki-meşru menfaatlerimizin veri işlemeyi zorunlu kılması.

 

III. Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Tarafınızdan almış olduğumuz kişisel bilgi ve verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkeler doğrultusunda ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartları ve sebepleri kapsamında İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir:

 • İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin sahip olduğu yasal ve idari yükümlülüklerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Şirket içinde iş birliğinin, koordinasyonun ve verimliliğin sağlanması ve devam ettirilmesi,
 • Şirket’in tarafı bulunduğu sözleşmelere ve kanuna aykırılıkların soruşturularak tespit edilmesi, doğabilecek aykırılıkların önüne geçilmesi ve ilgili adli veya idari makamlara bildirilmesi,
 • Mevcut veya ileride doğabilecek hukuki problemlerin çözülmesi,
 • Müşterilere ait destekte bulunulması, talep ve sorularının cevaplanması; başvurularının sonuçlandırılması,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin kanun hükümlerine ve Şirket politikalarına uygun olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanması Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli araştırmaların ve çalışmaların yapılması ve bu kapsamda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede olan ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması;
 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirket ile iş ilişkisi bulunan  gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Şirket’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
 1. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, KVKK hükümlerine uygun olmak üzere kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları doğrultusunda İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz, şirket hissedarları, yetkilileri ve yöneticilerimiz ile Şirket’imizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü hal ve durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Şirket faaliyetlerimizi yürütebilmek için kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklamamız söz konusu olabilir.  Söz konusu aktarım durumlarında paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verilerinizin mevzuatın gerektirdiği şekilde korunması için her türlü tedbir alınır.

 1. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar aşağıda sayılmaktadır. Buna göre;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İnooster ile paylaşılan kişisel veriler ile web sitemiz gözetimimiz ve kontrolümüz altındadır. İnooster, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarına bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gereken her türlü organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu olarak sorumluluğu üstlenmiştir. İnooster olarak biz bu konudaki sorumluluklarımızın ve yükümlülüklerimizin bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki başvurularınızı info@inooster.com adresine e-posta yoluyla ve İçerenköy Mah. Çayıryolu Sk. Partaş Center No:1/7 Ataşehir/İSTANBUL mektup adresine iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin kapsam ve içeriğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde olacak şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtmekle birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi başvuru formuna bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

INOOSTER

Inooster işinize performans motivasyon verimlilik etkileşim ilham katar.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak oyunlaştırma tabanlı performans, eğitim ve sadakat yönetimi çözümleri ile tanışın.